پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سهامدارن عمده شرکت

ترکیب سهامداران

تعداد سهام

در صد سهام

 شرکت سرمایه گذاری شفا دارو

     227,727,608     

 60,2

 شرکت صبا تامین

63,585,287

 16,8

 شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا

 18,492,694

 4,9

 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن

 3,552,742

 0,9

 سایرین ( کمتر از 1 درصد )

 64,641,669

 17,1

 جمع

 378,000,000

 100

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0