پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آزمایشگاه کنترل

به منظور حصول اطمینان از کیفیت و سلامت محصولات ، آزمایشگاههای کنترل کیفیت با استفاده از مجهزترین و مدرنترین دستگاهها نسبت به انجام آزمایشات فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی اقدام می نمایند. واحد کنترل کیفیت توسط متخصصین کار آزموده وآشنا به دانش روز در در زمینه های : کنترل فیزیکوشیمیایی کنترل میکروبی و کنترل بیولوژیک ،  اداره می گردد.


فرایند کنترل کیفیت از بدو ورود مواد اولیه به شرکت آغاز گردیده و به طور بی وقفه در طی کلیه مراحل ساخت ، تولید بسته بندی و انبارش به عنوان وجدان بیدار شرکت ناظر بر حفظ کیفیت محصول می باشد . واحد کنترل کیفیت حتی بعد از حضور محصول در بازار مصرف به طور ادواری پی گیر  موارد  مرتبط با کیفیت  وسلامت  محصولات شرکت می باشد.در جابرابن حیان سنگ بنای کیفیت بر اجرای دقیق فرایند مستند سازی ، آموزش   cGMPو گسترش روحیه بهبود مستمر ،استوار می باشد.5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0