پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

هیات مدیره

 

 

اعضای هیأت مدیره شرکت داروسازی جابر ابن حیان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای کیارش میر آفتاب زاده

رئیس

جناب آقای دکتر مسعود امانلو

نایب رئیس

جناب آقای رضا عبدل

عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر مصطفی صفاری

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

جناب آقای بهنام شاه حسینی

عضو موظف هیأت مدیره

-

.

.

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0