پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 12 مرداد 1400
هیات مدیره

 

 

اعضای هیأت مدیره شرکت داروسازی جابر ابن حیان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای کیارش میر آفتاب زاده

رئیس

جناب آقای دکتر مسعود امانلو

نایب رئیس

جناب آقای رضا عبدل

عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر مصطفی صفاری

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

جناب آقای بهنام شاه حسینی

عضو موظف هیأت مدیره

-

.

.

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0