Triamcicort N.N_تریامسیکورت ان ان

تریامسیکورت ان ان در درمان كانديدياز پوستي و التهاب پوستي همراه با عفونت كانديديایي يا باكتريایي تجويز می ‌شود. مصرف اين تركيب دارويي فقط براي درمان كوتاه مدت (كم تر از دو هفته) كانديديازيس التهابي توصيه می ‌شود.

برورشور پزشک:

توضیحات درباره Triamcicort N.N_تریامسیکورت ان ان

نام دارو

تریامسیکورت ان ان

ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ

Triamcinolone N.N

ﻃﺒﻘﻪ درمانی

انديدياز پوستي و التهاب پوستي

اشکال دارویی

پماد

مصرف در دروان بارداری و شیر دهی

ﺑﺎرداری‪ :‬

ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺮاي آن در اﻧﺴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ دارو در‬ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻀﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد‪


ﺷﯿﺮدﻫﯽ‪ :‬

ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺮاي آن در اﻧﺴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ دارو در‬ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻀﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد‪.‬‬

توجهات بیمار - خانواده

‫ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬در ﺻﻮرت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺴـﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ‪ ،‬ﻧﯿﺴـﺘﺎﺗﯿﻦ‪ ،‬ﻧﺌﻮﻣﺎﯾﺴــﯿﻦ و ﯾـﺎ‬ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﯿﮑﺎﺳﯿﻦ‪ ،‬ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴــﯿﻦ‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎﻣﺎﯾﺴــﯿﻦ‪ ،‬اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴــﯿﻦ‪،‬‬ ﺗﻮﺑﺮاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬در ﺻـــﻮرت اﺑﺘﻠﺎء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮐﺎﺗﺎراﮐﺖ )آب ﻣﺮوارﯾﺪ،(‬ﮔﻠﻮﮐﻮم (آب ﺳــــﯿﺎه)، دﯾﺎﺑﺖﻣﻠﯿﺘﻮس (دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ) و ﺳﻞ‪.‬‬
‫‪ - 3‬در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻧﻮع دارو‪.‬‬

موارد احتیاط

‫‪ -1‬ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دارو را در ﻓﻮاﺻﻞ‬ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و دوره درﻣﺎن را ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺒﻮدي‪ ‬ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ - 2‬اﮔﺮ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻠﺎﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮏ را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ - 3‬ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف‪ ،‬ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻠﺎً ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ - 4‬ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ از دارو ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ - 5‬دارو را ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎزﻧﺪه‬ دارو‪ ،‬ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ - 6‬از ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﯾﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﭘﻮﺷﺶ دﯾﮕﺮي ﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ - 7‬در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو در ﺷﯿﺮﺧﻮاران‪ ،‬از ﭘﻮﺷﮏ و ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده‬ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ - 8‬از ﺗﻤﺎس اﯾﻦ دارو ﺑـﺎ ﭼﺸــﻢ و اﻃﺮاف آن ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪ .‬در ﺻـﻮرت ﺗﻤـﺎس ﻓﻮراً‬ ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﻋﻮارض ﭼﺸــــﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎري دﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دارو اﯾﺠﺎد‬ ﺷﻮد‪ .‬ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻠﺎع دﻫﯿﺪ‪.‬‬

عوارض جانبی

‫ﻫﺮ دارو ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ‬ ﺷﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ‪ ،‬ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ ﻋﻮارض زﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫ﻋﻠﺎﺋﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎول‪ ،‬ﺧﺎرش‪ ،‬ﺳﻮزش‪ ،‬ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن‪ ،‬ﺑﺜﻮرات‪ ،‬ﻗﺮﻣﺰي‪ ،‬ادم ﮐﻪ‬ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ (درﻣﻮارد ﺑﺴـــﯿﺎر ﻧﺎدر) و در‬ ﺻﻮرت ﻣﺼـﺮف ﻃﻮﻟﺎﻧﯽ ﻣﺪت ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻄﻮط ارﻏﻮاﻧﯽ رﻧﮓ و ﮐﺒﻮدي ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﺑﺮ روي‬ ﺑﺎزوﻫﺎ‪ ،‬ﺻﻮرت‪ ،‬ﺳﺎق ﭘﺎ‪ ،‬ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﺎﻟﻪ ران ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ دارو در ﻧﻮاﺣﯽ ﭼﯿﻦ دار ﭘﻮﺳﺖ‬ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد‪.‬‬

مقدار و نحوه مصرف دارو

‫ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دارو را ﭘﺰﺷـﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ‪ ،‬وﻟـﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺼـﺮف ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ دارو‬ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬


ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﺎن‪:

‬روزاﻧﻪ ‪ 2‬ﺑﺎر روي ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﻮد‪.‬‬

ﮐﻮدﮐﺎن ‪ :‬

روزاﻧﻪ ‪ 1‬ﺑﺎر روي ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﻮد‪.‬‬

شرایط نگهداری

‫‪ - 1‬دارو را در دﻣـﺎي ﮐﻤﺘـﺮ از‪ 30‬درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮاد و دور از ﺣـﺮارت و ﻧـﻮر ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ‬ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ - 2‬دارو را از ﯾﺦ زدﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ - 3‬از ﻣﺼﺮف داروي ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ - 4‬دارو را دور از دﺳﺘﺮس اﻃﻔﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬

6.1.8.0
V6.1.8.0