نام ژنریک دارو: سفوتاکسیم (به صورت سدیم)

نام برند دارو: سفوتاکس

شکل دارو: ویال تزریقی

دوز دارو: این دارو در دو دوز 500 و 1000 میلی گرم سفوتاکسیم (به صورت سدیم) در هر ویال تولید می شود.

کاربرد دارو (اندیکاسیون): آنتی بیوتیک سفالوسپورین

 

بروشور بیمار

 

بروشور پزشک


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0