دسته بندي اخبار 
رزمایش مهربانی
شرکت داروسازی جابر ابن حیان رزمایش مهربانی 
روابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان
حضور شركت داروسازی جابرابن حیان در مراسم ازدواج دو زوج جوان آسایشگاه خیریه كهریزك
شرکت داروسازی جابر ابن حیان حضور شركت داروسازی جابرابن حیان در مراسم ازدواج دو زوج جوان آسایشگاه خیریه كهریزك 
وابط عمومی شرکت داروسازی جابر ابن حیان

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0